MiliLand

עמוד מידע בנושא הסיפוח


פרטי הזמנה

תאריך : 03/06/2020

לכבוד :

מזהה מסמך: 9647c7f60b38ce255a8e5de5019b4dd675fa46af

דוא"ל תמיכה: [email protected]
 

תוכן ההזמנה

אתר מידע בן עמוד אחד, בנושא הסיפוח בהתאם למפרט שנשלח ב pdf.

 1. עיצוב העמודבאופן שיארגן ויבליט את התכנים בצורה ברורה

 2. הטמעת אפשרויות שיתוף לרשתות חברתיות – שלח לחברבוואטסאפ/פייסבוק/מייל וכו׳..

 3. עיצוב רספונסיבי – האתר יותאם לגרסאות דפדפן אחרונות במוביילדסקטופ וטאבלטים.

 

הקמת האתר על מערכת ניהול וורדפרס – קוד פתוח, הכוללת:

 • ממשק קל ונח להעלאת ועריכת תוכן.
 • חיבור האתר למערכת הסטטיסטיקות של גוגל (אופציונלי).
 • תוסף נגישות לקוד האתר.
 • אפשרות כתיבת תגובות לתוכן שיוגדר כפתוח לתגובות (אופציונלי).

מחירים

עלויות:

1

התאמת העיצוב גרפי ופיתוח האתר

2,250 ₪

עד סבבים ראשונים לקו העיצוביוסבבי תיקונים/שינויים לכל עמוד לאחר בחירת הקו העיצובי.

2

רישום דומיין ייחודי לאתר

100 ₪

*ניתן להשתמש בסאב דומיין של שלום עכשיו ללא עלות

3

 אחסון בשרתגיבויים, חידוש רשיונות, עדכוני מערכת ואבטחה

1,450 ₪

ללא עלות לשנה ראשונה.

תנאי תשלום

 • מקדמה בגובה 50% מסך ההזמנה בתחילת העבודהתשלום היתרה עם סיום הפרוייקט.
 • לסכומים הנקובים יש להוסיף מע״מ כחוק.

תקנון

כללי

 • הצעה זו תקפה ל- 14 ימים מתאריך הוצאתה.

 • הערכות הזמנים כפופות לשיתוף פעולה מלא וזמין מצד הלקוחמסמכים שיועברו לידי הלקוח לאישור יאושרו תוך 3 ימי עבודהפניה אל הלקוח לקבלת מידע תענה עד ליום העבודה העוקב.

 • במידה ולא יתקבלו תיקונים והגהות מהלקוח תוך 30 יוםייחשב הדבר כאישור סיום הפרוייקט.

 • הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף או תוצאתי הנגרם או נובע מביצוע הפרויקט הכלול בהצעה זו.

 • בכל מקרה גבול האחריות הכלול בהצעה זו במקרה של נזק ישירנזק שיגרם ללקוח או לכל צד שלישי כתוצאה מהפעלהשימושמכירה או על פעולה אחרת מכל סוג שהוא בתוצר העבודה/פרויקט שסופק ללקוח לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי הצעה זו.

 • הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לחוק לנגישות אתרים וכי יפעל כראות עיניו בענייןהלקוח מסיר בזאת כל אחריות מהספק בדבר נושאי נגישות אלא אם הוסכם אחרת בכתב.

 • הלקוח יהיה בעל זכויות הקניין הרוחני על התוצרים בפרוייקט.

אחריות

 • תיקון תקלות באתר, ככל שנגרמו על ידי הספק, יתבצעו על ידי הספק במשך 30 יום לאחר סיום הבניה.

 • אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים באתר.

 • תוכן המידע שיועלה לאתר יהיה בשליטהבאחריות ובידיעה בלעדית של הלקוח.

שם מלא*
שם חברה*
כתובת מייל*
ת.ז*
 

Leave this empty: